ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji sprawuje – Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Telefon: 089 751 17 51, pokój 34. 
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 
1. Wydział wykonuje działania administracji architektoniczno – budowlanej, prowadzi sprawy inwestycji powiatowych i remontów, realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków oraz dróg.
2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
    1) w zakresie prawa budowlanego:
    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
    prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek,
    prowadzenie spraw związanych w wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub/i rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany,
    wydawanie dzienników budowy,
    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zmiany pozwolenia na budowę,
    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę,
    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
    prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
         prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę w systemie RWD2 i przekazywanie do Wojewody kopii rejestrów decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowych (ZRID),
         współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym:
    przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
    przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
    przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających
    z przepisów prawa budowlanego,
    uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
    2) w zakresie prawa lokalowego i dodatków mieszkaniowych: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub
    o innym przeznaczeniu niż mieszkalny,
    3) w zakresie inwestycji i remontów:
a)   przygotowanie powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów zleconych do realizacji Wydziałowi, w tym:
    przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie   potrzeb remontowych,
    opracowanie projektów i planów finansowo - rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez Wydział,
    przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,
    przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnych (występowanie do specjalistycznych jednostek o wydanie wymaganych opinii, uzgodnień
    i pozwoleń) dla zadań realizowanych przez Wydział,
    przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i innych niezbędnych dokumentów do przygotowania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych i dostaw dla zadań realizowanych przez Wydział,
    udział w komisjach przetargowych,
    wyłanianie wykonawców i dostawców dla zadań realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych,
    przygotowanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami wyłonionych
    w drodze przetargów lub poza ustawą Prawo zamówień publicznych,
                          b) prowadzenie powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów zleconych do realizacji Wydziałowi, w tym:
    koordynacja i monitoring prac nad inwestycjami i remontami zleconymi Wydziałowi,
    wyłanianie kandydatów na inspektorów nadzoru inwestorskiego
    i nadzorowanie ich pracy,
    sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
    rozliczanie inwestycji w tym drogowych pod względem merytorycznym
    i finansowym,
    prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno – remontowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi,
    przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych i po ich zakończeniu uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie,
    prowadzenie przeglądów w okresie udzielonych gwarancji, odbiorów gwarancyjnych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
    opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
    współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji w zakresie pozyskiwania środków finansowych spoza Powiatu i ich rozliczanie po zakończonej inwestycji;
    prowadzenie ewidencji inwestycji powiatowych realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne powiatu.
    4) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
    sporządzenie projektu programu opieki nad zabytkami,
    prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
    prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
    wydawanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków;
    5) w zakresie dróg:
    przygotowywanie opinii w zakresie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
    i gminnych;
      b. przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu.
 
 
 Wzory druków:
 
Zgłoszenie budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (PB-2a):
 
 
 
 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ - wypełnianie i składanie wniosków elektronicznie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 13:24:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Janaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 13:40:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adela Bazyluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 09:20:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »