ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
 
Telefony:
Naczelnik Rafał Jakubczak - 89 751 17 57
 
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
1.    Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu należy  w szczególności:
1)    w zakresie rozwoju Powiatu:
a)    opracowanie projektów dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
b)    monitorowanie realizacji dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
c)    podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju powiatu,
2)    w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
a)    pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu,
b)    przygotowywanie  wniosków i dokumentacji aplikacyjnej do funduszy i programów pomocowych,                                                                                                               
c)    poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych alternatywnych, poza unijnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zadań Powiatu,
d)    rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Powiatu Kętrzyńskiego w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno–prywatnego, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
e)    współpraca przy sporządzaniu sprawozdań, informacji oraz niezbędnych raportów z realizacji finansowej projektów, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
f)    rozliczanie projektów,
g)    koordynacja jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
h)    współpraca z podmiotami i zespołami realizującymi projekty, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
i)    współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną,
j)    prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących projektów realizowanych
w Powiecie Kętrzyńskim ze środków zewnętrznych,
k)    koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym,
3)    w  zakresie promocji i współpracy:
a)    promocja walorów i możliwości rozwojowych powiatu na obszarze powiatu oraz w obszarze zewnętrznym przy uwzględnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych, możliwości gospodarczych terenu Powiatu,
b)    zapewnienie promocji powiatu poprzez realizację projektów własnych oraz we współpracy i poprzez członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach,
c)    koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne,
d)    przygotowywanie materiałów informacyjnych o Powiecie,
e)    zapewnianie udziału Powiatu w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, samorządy gmin oraz administrację rządową,
f)    przygotowywanie projektów działań promocyjnych w ramach planów rocznych i wieloletnich zawierających kalendarz imprez własnych i propozycji udziału w imprezach krajowych i zagranicznych,
g)    organizacja wydarzeń kulturalnych promujących Powiat,
h)    współpraca w porozumieniu ze Starostą, z mediami w dziedzinie promocji,
i)    przedkładanie Zarządowi Powiatu propozycji celów i kierunków współpracy zagranicznej w wymiarze krótko i długoterminowym,
j)    koordynacja i organizacja wymiany kulturalnej, sportowej w ramach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w tym samorządami partnerskimi,
k)    opracowanie priorytetów współpracy zagranicznej powiatu,
l)    przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej,
m)    wspieranie gmin powiatu w nawiązywaniu współpracy ponadgminnej,
n)    przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych określających procedury współpracy zagranicznej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
o)    przygotowanie we współpracy z właściwymi Wydziałami wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Rady, Starosty i Członków Zarządu oraz wizyt delegacji zagranicznych;
4)    w zakresie współpracy z mediami:
a)    zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej Starostwa ustalonej przez Zarząd i Starostę,
b)    prowadzenie spraw w zakresie kontaktów z mediami,
c)    kreowanie dobrego wizerunku Powiatu, w tym organizowanie  na polecenie Starosty spotkań z przedstawicielami prasy,
d)    koordynowanie działań w zakresie przygotowywania danych w celu przekazania mediom informacji o działalności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
e)    udostępnianie mediom informacji o działalności Rady i jej organów, Zarządu, Starosty, starostwa oraz jednostek organizacyjnych,
f)    reprezentowanie Starosty wobec mediów,
g)    organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach Rady oraz uroczystościach powiatowych,
h)    organizowanie udziału Starosty, Członków Zarządu oraz upoważnionych pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w audycjach radiowych
i telewizyjnych,
i)    przygotowywanie materiałów do wystąpień radiowych, telewizyjnych oraz wywiadów prasowych,
j)    monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych oraz telewizyjnych,
k)    archiwizacja publikowanych w prasie lub emitowanych w mediach informacji
o Powiecie,
l) współpraca z wydawcą powiatowego biuletynu informacyjnego;
5) w zakresie sportu, turystyki:
a)    budowanie strategii rozwoju powiatowej kultury fizycznej,
b)    inspirowanie i opieka nad inicjatywami w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
c)    organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
d)    przygotowanie corocznego kalendarza imprez oraz przygotowanie projektu planu finansowego organizacji imprez.
e)    współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami kultury fizycznej i sportu, koordynatorami sportu w gminach powiatu kętrzyńskiego.
f)    opracowanie i realizowanie programów sportowo – rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.
g)    Koordynacja funkcjonowania lokalnych animatorów sportu na kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Poznańskiej 21, ul. Powstańców Warszawy 2 oraz ul. Wojska Polskiego 12,
j) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
5)    z zakresu kultury:
a)    prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
b)    wykonywanie zadań organizatora dla samorządowych instytucji kultury,
c)    nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
d)    merytoryczne przygotowywanie postępowania w celu  obsady stanowisk dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
e)    współpraca z Konserwatorem zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury;
f)    wykonywanie działań związanych z wprowadzeniem Powiatowej Karty Seniora 65+.
6) w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa:
a) wykonywanie zadań przypisanych staroście, wynikających z ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
b)  wykonywanie zadań przypisanych staroście, z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
c)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
d)    współpraca z organizacjami pozarządowymi.”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-20 08:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-20 08:14:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 11:28:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »