ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
Funkcję Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem sprawuje - Agata Kowalska – Skórka Tel. 089 751 17 22, pokój 39.


Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem należy:
 
Pokój nr 39 – tel. 089 751 17 22
 
1. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, jeżeli wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 2. nakazanie dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu ewidencyjnego
  w uzasadnionych sytuacjach;
 3. wygaszanie, cofanie, ograniczanie koncesji;
 4. przeniesienie praw i obowiązków wynikających z w/w koncesji na rzecz innego podmiotu;
 5. przyjmowanie zgłoszeń projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 6. zatwierdzanie projektu robót geologicznych;
 7. zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich;
 8. zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych;
 9. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny;
 10. przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych;
 11. ustalanie opłaty eksploatacyjnej, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna;
 12. ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 13. przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych, w tym map obszarów górniczych;
 14. wstrzymanie działalności, niezwłoczne nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub
  z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków.
 
Pokój nr 38 – tel. 089 751 17 65
 1. W zakresie ochrony środowiska:
 1. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przez starostę, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;
 2. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
 3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko;
 4. ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 5. nakładanie, w drodze decyzji, na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku
  z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki,  jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska;
 6. nakładanie, w drodze decyzji, na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania Staroście wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku
  z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska;
 7. opiniowanie projektu uchwały antysmogowej, opracowanej przez zarząd województwa;
 8. udzielanie, w drodze decyzji, pozwolenia:
 • zintegrowanego,
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 1. orzekanie, w drodze decyzji, o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia;
 2. dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
 3. zobowiązanie, w drodze decyzji, prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
 4. nakładanie obowiązku, w drodze decyzji:
 • ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko;
 1. sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska;
 2.  sporządzanie i przedstawianie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska;
 3. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
 4. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 5. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 6. sporządzanie map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska;
 7. sporządzanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;
 8. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością;
 9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu starostwa, pobieranie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie.
 
2.   w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 
3.   w zakresie gospodarki odpadami:
 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli prowadzący instalacje wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
 2. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
 3. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
 4. wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów obowiązki dotyczące gospodarowania  odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy środowiska;
 5. gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku;
 6. przygotowywanie wezwań do niezwłocznego zaniechania naruszeń, w przypadku, gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa w sposób niezgodny z wydanym zezwoleniem;
 7. wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,  jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny z wydanym zezwoleniem.
 
4.  w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów  przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 2. wezwanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy;
 3. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 
5.   w zakresie ochrony gruntów rolnych:
 1. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz określających warunki wyłączenia;
 2. naliczanie i zawiadamianie o wysokości opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej przypadającej na dany rok;
 3. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych;
 4. sprawowanie kontroli stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
 5. nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy;
 6.  uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do gruntów wykorzystanych na cele rolne;
 7. dokonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych;
 8. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 
6. W zakresie rybactwa śródlądowego:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 2. zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
 3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 4. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
 5. przygotowywanie wniosku o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej;
 6. wydawanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.
 
Pokój nr 40 – tel. 089 751 17 03
 1. w zakresie gospodarki leśnej:
 1. przygotowywanie decyzji, w przypadku niewykonania przez właścicieli obowiązków  dotyczących kształtowania  równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności określającej zadania:
 • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
 • zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających
  i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
 • ochrony gleby i wód leśnych. 
 1. zarządzenie, z urzędu lub na wniosek właściciela lasu, wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw;
 2. przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów,
  w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej
  w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów;
 3. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
 4. przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów
  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 6. cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 7. przygotowywanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna wystawianego właścicielowi lasu niestanowiącego  własności Skarbu Państwa;
 8. przygotowywanie decyzji, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
 9. przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej  dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
 10.  kontrolowanie wykonania zadań ujętych w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 11. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 12. zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 13. przygotowywanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków, złożonych przez zainteresowanych właścicieli lasów, do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu;
 14. przygotowywanie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego;
 15. kontrolowanie wykonania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 16. przygotowywanie decyzji, na wniosek właściciela lasu,  w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wyłącznie w przypadkach losowych;
 17. przygotowywanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków i zadań w przypadku, jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków w zakresie:
 • ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),
 • przebudowy drzewostanu,
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 1. ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów;
 2. prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji  dla właścicieli lasów niepaństwowych w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach;
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;
 4. sporządzanie kwartalnych wniosków o przekazywanie przez ARiMR środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 5. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych;
 6. przygotowywanie decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych
  z prowadzeniem  uprawy leśnej, w przypadku sprzedaży gruntu;
 7. przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu po stwierdzeniu, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 8. przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu, zwrocie sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia, pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu;
 9. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia;
 10. wydawanie decyzji administracyjnej o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej lub odmowa wydania decyzji administracyjnej w przypadku niespełnienia warunków określonych ustawą,
 11. prowadzenie i przetwarzanie rejestru wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
 
2.   w zakresie edukacji ekologicznej:
 1. koordynowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu,
 2. organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej;
3.   w zakresie ochrony przyrody:
 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gmin;
 3. kontrola wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gmin;
 4. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 5. ustalanie administracyjnych opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów;
 6. opiniowanie wniosków dotyczących usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu;
 7. prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę.
 
4. w zakresie gospodarki wodnej:
 1.  stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
 2. stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu  nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z zasobu;
 3. opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;
 4. zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
 5. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona.
 6. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej;
 7. rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora;
 8. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego spółki wodnej;
 9. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7 ustawy Prawo wodne;
 10. potwierdzenie w formie decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa, wykonujących zadania marszałków województw.
 
5. w zakresie prawa łowieckiego:
 1. zezwalanie, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
 2. zezwalanie na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
 3. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
 4. zezwalanie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 
 
DRUKI DO POBRANIA:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Kowalska – Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Kowalska – Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 14:22:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Janaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 14:23:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Nestorowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-29 09:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »