ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Oświaty i Zdrowia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty i Zdrowia

Wydział Oświaty i Zdrowia

Funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia sprawuje Danuta Tomczak
 
Telefony:
Naczelnik - 89 751-17-09 
Oświata - Marta Ładosz  tel. 89 751-17-10 
 
 
Wydział Oświaty i Zdrowia nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 
1.    Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Zdrowia należy  w szczególności:
1)    w zakresie prowadzenia spraw szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński:
a)    nadzór nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
i placówek publicznych w zakresie spraw administracyjnych,
b)    realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
c)    dokonywanie analiz potrzeb edukacyjnych na terenie powiatu,
d)    ustalanie sieci szkół publicznych,
e)    koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania
i opieki w szkołach,
f)    analiza stanu organizacji szkół i placówek oświatowych oraz zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych,
g)    prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem kandydata i z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki,
h)    prowadzenie baz danych ze szkół i placówek oświatowych zgodnie z ustawą
o systemie informacji oświatowej,
i)    prowadzenie dokumentacji i kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz współpraca z instytucjami wspierającymi omawiane działania,
j)    prowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych z ramienia organu prowadzącego,
k)    procedura oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
l)    organizacja pomocy zdrowotnej nauczycielom,
m)    wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
n)    prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym,
o)    prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
p)    analizowanie sprawozdań składanych przez szkoły i placówki w tym SIO,
q)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów,
r)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
-    ustalania i zmian sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych,
-     wynagradzania nauczycieli,
-    tworzenia i likwidacji szkół i placówek,
-    łączenia szkół i placówek różnych typów w zespoły i rozwiązywania tych zespołów,
-    nadawania szkołom i placówkom imion i sztandarów,
-    przygotowywania nowo zakładanym szkołom, placówkom i zespołom projektów statutów.
s)    prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie:
-    przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy,
-    przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników i uczniów,
-    wykonywania zadań przez służby techniczne jednostek oświatowych
w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania obiektów,
t)    wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
u)    dokonywanie analiz organizacyjno-finansowych poprzez:
-       uczestniczenie w opracowywaniu założeń do projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie oświaty,
-       analizowanie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej
i przygotowywanie ewentualnych wniosków o jej korektę,
w)    współpraca i doradztwo w organizacji i zarządzaniu szkołami i placówkami oświatowymi,
x)    współpraca z organami nadzoru pedagogicznego,
y)    koordynowanie realizacji powiatowych grantów edukacyjnych,
z)    koordynowanie działań mających na celu zapewnienie szkołom i placówkom prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania
i opieki,
za)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowe cele związane są z edukacją i wychowaniem młodzieży,
zb) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami w organizacji świąt
i innych uroczystości oraz imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych,
zc)  współpraca z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.
2)    w zakresie realizacji spraw szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Kętrzyński podmioty:
a)    udzielanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
b)    przygotowanie dokumentów w celu dokonania likwidacji szkoły lub placówki publicznej,
c)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
d)    wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
e)    nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
f)    opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
g)    przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym.
3)    z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:
a)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem im statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
b)    realizacja zadań związanych z organizacją konkursu na stanowisko kierownika spzoz oraz zastępcy kierownika spzoz w którym kierownik nie jest lekarzem,
c)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw zdrowia,
d)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ-u,
e)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
f)    przygotowywanie propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
g)    opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
h)    przekazywanie informacji i sprawozdań z realizowanych na terenie powiatu programów zdrowotnych,
i)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
j)    podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznawanych potrzeb zdrowotnych,
k)    nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się pomocą społeczną.
 
INFORMACJE I WNIOSKI DO POBRANIA:
 
Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
Wniosek o wydanie skierowania do MOS - pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok - pobierz
Zgłoszenie o wpis, zmianę wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych - pobierz
Zawiadomienie o niepodjęciu, zaprzestaniu dzialalności przez szkołę, placówkę niepubliczną - pobierz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-25 14:18:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Filipiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-25 14:43:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Burzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20 13:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »