ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzanie Kryzysowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzanie Kryzysowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  sprawuje - Artur Andrzejewski
telefon:   89 751 17 08
tel. kom.  730 571 312
e-mail:
 
 
Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa należy:
 
1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zadań, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ,
 2. opracowywanie planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
 3. organizowanie posiedzeń i opracowywanie planów działania, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 4. koordynowanie wykonywania zadań wynikających z planu zarządzania kryzysowego,
 5. uczestniczenie w akcjach likwidacji zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
 6. wdrożenie i zabezpieczenie ciągłości współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych, administracji samorządowej i wojskowej, organizacji pozarządowych i społecznych, w warunkach wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia na obszarze powiatu,
 7. monitorowanie stanu bezpieczeństwa powiatu, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,
 8. planowanie przedsięwzięć z zakresu: monitorowania, zapobiegania, likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków oraz określenie zakresu, form i trybu realizacji tych funkcji,
 9. wdrażanie, weryfikowanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do zabezpieczenia procesu koordynacji działań, realizowanych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
 10. opracowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
 11. sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie przygotowania do realizacji zadań w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, w jednostkach i komórkach organizacyjnych, administracji samorządowej na zasadach określonych w ustawach,
 12. wdrażanie i utrzymywanie w gotowości systemów techniczno-informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania i alarmowania ludności.
2. Realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. opracowywanie i systematyczne aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 2. przygotowywanie, na podstawie analizy zagrożeń w poszczególnych gminach, wytycznych Starosty Kętrzyńskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 3. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Kętrzyńskiemu gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 4. wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
 6. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia  i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów  niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.  
3. W zakresie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
a. zapewnienia całodobowego przepływu informacji,
b. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego gmin,
c. współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
d. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
e. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum.
 
4. W zakresie obrony cywilnej:
 a. ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji 
    przedsięwzięć obrony cywilnej,
 b. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w powiecie,
 c. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej powiatu, planu ewakuacji III stopnia, planu działań i szkoleń
    formacji obrony cywilnej,
 d. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzania Staroście Kętrzyńskiemu planów obrony cywilnej gmin,
 e. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,
 f. przygotowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia
    na znacznym obszarze powiatu,
 g. opracowywanie planów działania obrony cywilnej w powiecie, uzgadniania takich planów opracowywanych w gminach,
 h. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  i. nadzór nad  zapewnieniem dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody
    do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
  j. opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności i mających wpływ na realizację
    zadań obrony cywilnej,
  k.działanie na rzecz integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno -epidemiologicznych i społecznych
     organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  l. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
  ł. ustalane wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych
     organizacji ratowniczych funkcjonujących na danym terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań
     i realizacji przedsięwzięć  w zakresie obrony cywilnej.
 
 5. W zakresie spraw obronnych:
 1. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych oraz planowanie i realizacji zadań obronnych wykonywanych w powiecie oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,
 2. opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 3. opracowywanie planu przygotowania podmiotów leczniczych powiatu kętrzyńskiego na potrzeby obronne państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów   w tych sprawach,
 4. opracowywanie kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu;
 5. organizowanie i szkolenie obsady stałych dyżurów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie,
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania, koordynowanie w powiecie przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie,
 7. organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjnie podporządkowane  
  i nadzorowane przez Starostę Kętrzyńskiego,
 8. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS),
 9. opracowywanie i aktualizowanie planu akcji kurierskiej oraz prowadzenie szkoleń   i treningów kurierów,
 10. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań starosty wynikających  z wprowadzenia stanu wojennego, reklamowania, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 11. organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli oraz koordynowania działalności jednostek organizacyjnych.
 12. opracowanie zakresu działania wydziałów (referatów) i stanowisk pracy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
 13. opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,
 14. opracowanie planu działania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno- militarnego) i wojny, (kart zadań operacyjnych, harmonogramu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej),
 15. opracowanie dokumentacji stałego dyżuru,
 16. opracowanie dokumentacji szkoleniowej,
 17. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
 18. współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych z organami wojskowymi, paramilitarnymi i organizacjami społecznymi,
 19. planowanie i koordynacja w jednostkach ochrony zdrowia przygotowań do działania na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz zabezpieczenie potrzeb medycznych dla Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
 20. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem produkcji rolniczej, gospodarki żywnościowej, weterynarii i leśnictwa do świadczeń na rzecz obronności,
 21. organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie oraz z terenowymi organami administracji wojskowej.
6.  W zakresie szkolenia:
 1. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, sprawowania nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w tym zakresie przez powiatowe służby i inspekcje,
 2. zarządzanie, organizowanie szkoleń podstawowych, doskonalącego i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
- opracowywanie harmonogramu szkoleń podstawowych
- opracowywanie programów i planów szkolenia doskonalącego i ćwiczeń,
- organizowanie szkoleń doskonalących i ćwiczeń,
- współdziałanie w szkoleniach prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego  instytucje.
     c. przygotowywanie programów i planów oraz organizowanie szkolenia obronnego,
     d. planowania wydatków na zadania szkoleniowe oraz związanych z upowszechnieniem wiedzy o obronie cywilnej;
         dokonywania ich rozdziału  i sprawowania nadzoru nad prawidłowym ich wydatkowaniem.
 
7. W zakresie logistyki:
 1. realizowanie całości zagadnień związanych z planowaniem, rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej  i spraw obronnych;
 2. planowanie środków finansowych na wydatki bieżące, na zadania realizowane przez komórkę w zakresie: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
 3. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obronnych i kierowania obroną cywilną, nadzoru nad uruchamianiem tego systemu w powiatach i gminach;
 4. prowadzenie powiatowej bazy danych sprzętu i materiałów służących zarządzaniu kryzysowemu, obronie cywilnej i sprawom obronnym;
 5. zaopatrywanie powoływanych formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne   i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;
 6. eksploatowanie, konserwacja, wymiana oraz przechowywanie sprzętu technicznego  i materiałów obrony cywilnej.
8.  Organizacja pracy oraz obsługa biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
9.  Nadzór nad wykonaniem umów zawartych w zakresie działania stanowiska.
 
 
Wydział ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz Komendą Powiatową Policji, Szpitalem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriel Pleskacewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 14:25:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Janaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-25 13:14:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kawczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-25 13:56:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »