ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Powiat Kętrzyński / @powiatketrzynski (https://www.facebook.com/powiatketrzynski/) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):
I.       Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: Starostwa Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzkim 1, 11-400 Kętrzyn lub na adres e-mail: , lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: .   
II.      Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
-    dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
-    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.
III.    Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
-    w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Powiat Kętrzyński / @powiatketrzynski (https://www.facebook.com/powiatketrzynski/) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
-    w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
-    skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.
IV.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
-    podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
-    adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
-    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
-    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
V.      Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
VI.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
VII.   Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
-    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
-    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
VIII. Państwa prawa:
Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00
Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.
IX.    Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.
X.      Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 13:27:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Filipiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 13:27:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 13:27:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki leśnej, dla których organem właściwym jest starosta,
  a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach; wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących hodowania lub utrzymania chartów rasowych lub ich mieszańców, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie; wydawaniem decyzji administracyjnych
  z zakresu ochrony drzew i krzewów, dla których organem właściwym jest starosta, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu Prawa ochrony środowiska, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu Prawa geologicznego i górniczego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa
  z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; nadzorem  nad spółkami wodnymi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; naliczaniem ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu gospodarowania odpadami, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach;  rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; rejestracją posiadaczy i hodowców zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu rekultywacji gruntów, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; prowadzeniem spraw związanych z projektem robót geologicznych, dokumentacjami geologicznymi wykonywanymi w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; obserwacjami terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; wydawaniem zaświadczeń w zakresie określonym ustawami, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach, ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia
  9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
  i leśnych) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Kowalska-Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Kowalska-Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-10 10:45:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Krakowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-10 10:45:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Krakowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-10 10:45:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 7500, email: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 7500, email: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Obolewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 13:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 13:10:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:10:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Skarb Państwa)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1025), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego na własność (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 83 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) ustawa  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 lutego 1989 r.  o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,* 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.     z  2018 r. poz. 1025), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego na własność (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 83 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.) jest obligatoryjne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Obolewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 13:08:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 13:08:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa - Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Kętrzyńskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem ( ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) jest obligatoryjne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Obolewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 13:06:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 13:06:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:06:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Referat: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 75 00, e-mail: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Prowadzenie spraw związanych z pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych    w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 75 00, e-mail: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych   w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 75 00, e-mail: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych    w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 75 00, e-mail: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych   w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) (tel.: 89 751 75 00, e-mail: ),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest: Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie Pana(i) danych osobowych jest obligatoryjne (wymóg ustawowy) i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych   w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
 10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Obolewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 13:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 13:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu (pok. 74 i 80)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenia zwykłe; prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz związków sportowych; prowadzenie ewidencji stowarzyszeń; opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszeń oraz wniosków o zmianę statutu; współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności  przygotowywanie i terminowe przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z wymogami ustaw i przepisów szczegółowych, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych, przyjmowanie bieżących wniosków, inicjatyw, ankiet, rocznych sprawozdań merytorycznych, uwagi i propozycji kierowanych przez organizacje pozarządowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz Rady Powiatu w Kętrzynie, stałe monitorowanie i doskonalenie współpracy samorządu Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi, stałe kreowanie koncepcji współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a organizacjami pozarządowymi, rozliczanie udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ewidencja wniosków o wydanie karty seniora i krwiodawcy oraz ewidencja partnerów obu programów, wydaniem biuletynu informacyjnego powiatu kętrzyńskiego, rozpowszechnianiem w dostępnych mediach i środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych, prowadzeniem kroniki powiatu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z 24 kwietnia 2003 r.    o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 688 z późn. zm.)ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 688 z późn. zm.) ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1468)  jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-11 11:03:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-11 11:03:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-03 07:38:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Oświaty i Zdrowia (pok. 61 -63)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola, zapewnienie odpowiednich form kształcenia i kierowanie do szkół i ośrodków specjalnych, organizowanie indywidualnego nauczania, skierowanie nieletnich do odpowiedniej placówki resocjalizacyjnej, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w trybie konkursu, prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, przyznawanie stypendiów za wybitne osiągnięcia - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; uzyskanie przez nauczycieli szkół i placówek stopnia awansu nauczyciela mianowanego, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; cząstkowa ocena pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kętrzyński - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; przyznanie nagród Starosty Kętrzyńskiego - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w ramach Systemu Informacji Oświatowej na poziomie Powiatu Kętrzyńskiego - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; zlokalizowanie umów w jednym miejscu urzędu - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania - podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów SP ZOZ oraz podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-11 11:01:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-11 11:02:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-20 11:16:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: Postępowaniem administracyjnym w celu zrealizowania Inwestycji, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane; Postępowaniem administracyjnym w celu wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Postępowaniem administracyjnym w celu wydania zaświadczenia o samodzielności lokali, a  podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 24 czerwca 1994r.
  o własności lokali, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawa z dnia 24 czerwca 1994r.
  o własności lokali) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-10 14:27:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-10 14:27:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-10 14:27:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzule informacyjne dla klientów Starostwa w Wydziale Komunikacji i Transportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa– Wydział Komunikacji i Transportu (uprawnienia do kierowania pojazdami, OSK)
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami na podstawie art. 10, 14, 15, 18, 99, 101, 102, 103, 106, 109, 124,135a  Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 114, 140 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 5 ust. 5, 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
i aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz w celu realizacji zadań związanych z nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi Ośrodki Szkolenia Kierowców na podstawie art. 28, 33 i 38 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami i aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i aktów wykonawczych do ww. ustaw) jest obligatoryjne.
 
Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Wydział Komunikacji i Transportu (ewidencja pojazdów, SKP, przewoźnicy)
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ewidencjonowaniem pojazdów na podstawie art. 66a ust. 2 i 4, art.. 73 ust. 1 i 2, art. 74, art. 78 i 78a, art. 79, art. 132, ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz w celu ewidencjonowania i kontroli: Stacji Kontroli Pojazdów i Przewoźników na podstawie art. 83a ust. 1, art. 84 ust. 2 i3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym i art. 7 ust. 2 i 4, pkt. 1 i2 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 33 i aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i aktów wykonawczych do ww. ustaw) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Rypina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-09 13:10:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-09 13:10:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-09 13:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji