ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości jest Pani Beata Obolewicz.
Pokój 7 
Telefon: 089 751 17 27, 

Do podstawowych zadań  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy:

- w zakresie geodezji i kartografii:

1.Prowadzenie  zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1)  przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
2)  udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania w systemie klasycznym i numerycznym,
3)  udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym ,
4)  opracowanie  warunków technicznych dla zgłaszanych robót geodezyjnych i kartograficznych,
5)  przeprowadzanie kontroli w celu sprawdzenia:
·   zgodności wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii,
·   posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
·   wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6)  wykonywanie reprodukcji ,
7)  nadzór nad właściwym wykorzystywaniem udostępnionych materiałów i prawidłową aktualizacją map,
8)  ewidencjonowanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych powstałych  w wyniku wykonania robót,
9) egzekwowanie zwrotu wypożyczonych dokumentów,
10) prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie numerycznym,
11) bieżące aktualizowanie dokumentów ilustrujących zasób,
12) naliczania opłat  za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udzielaniem informacji,
13) dokonywanie okresowej oceny stanu zasobu oraz wyłączanie materiałów zakwalifikowanych  do wyłączenia ,
14) przyjmowanie i przechowywanie oraz udostępnianie wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
 
2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:

1) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
2) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności , tj. zgodności z dostępnymi dla wydziały dokumentami i materiałami źródłowymi, w tym  prowadzenie w systemie informatycznym bieżącej aktualizacji części opisowej  i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o:
·   prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne,
·   opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych,
·   dokumentację architektoniczno-budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy administracji publicznej,
·   ewidencję publiczną prowadzoną na podstawie innych przepisów,
·   zgłoszone przez właścicieli gruntów i budynków , a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych- inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, zmiany danych  objętych ewidencją gruntów i budynków. (zmiany te powinny być zgłoszone staroście w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian) ,
3) przeprowadzanie  postępowania administracyjnego w sprawach, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów,
4) występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów w celu wprowadzenia  zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
5) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
6) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
·   wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
·   wyrysów z map ewidencyjnych,
·   kopii  dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
·   plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
·   usług, o których mowa w art.9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
7) zawiadamianie właściwych organów o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
8) ochrona danych ewidencyjnych przed ich
utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,  archiwizacja baz danych,
9) przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,
10)  sporządzanie obrębowych , gminnych  , powiatowych i innych zestawień danych   objętych ewidencją gruntów i budynków,
11)  prowadzenie spraw związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
12) naliczanie opłat za udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

3.  Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
 
1)  przyjmowanie i opiniowanie wniosków w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)  przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu,
3)  wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

4.  Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

1)  zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2)  prowadzenie bieżącej aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3)  udostępnianie informacji z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4)  współpraca z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci.

5.   Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1)  przyjmowanie i rejestracja wniosków od inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela w sprawie  koordynacji usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia terenu,
2)  ocena przedłożonego do koordynacji projektu ,
3)  rozpatrzenie wniosku,
4)  wydawanie treści uzgodnienia w formie opinii,
5)  ustalanie opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
6)  nanoszenie na mapę zasadniczą uzgodnionego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6.  Zakładanie osnów szczegółowych.

 1) zlecanie opracowania projektu technicznego założenia (konserwacji) szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy oraz jego  realizacji w terenie,
2)  zatwierdzanie opracowanych projektów osnów geodezyjnych,
3)  nadzór i odbiór realizowanych w terenie osnów geodezyjnych..

7.  Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych : map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

8.  Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości:

1)  prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
2)  prowadzenie rejestru wartości nieruchomości.

9. Ochrona znaków geodezyjnych:

   1) przyjmowanie zgłoszeń o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku,
   2)  wykonywanie przeglądów i konserwacji znaków.
 
10. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 
1)  ewidencji gruntów i budynków,
2)  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3)  rejestru cen i wartości nieruchomości,
4)  szczegółowych osnów geodezyjnych.
5)  obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

11. Tworzenie  metadanych  opisujących zbiory danych o których mowa w pkt.10 oraz związane z nimi usługi.

-  w zakresie gospodarki nieruchomościami   :

1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem powiatowym nieruchomości, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości,
2)  sporządzanie projektów planów wykorzystania zasobu,
3)  przygotowywanie wyceny nieruchomości,
4) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalania cen, opłat i rozliczeń  za nieruchomości,
5) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
6) zbywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
7) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
8) przygotowywanie opracowań geodezyjno – prawnych i projektowych,
9)  prowadzenie spraw dotyczących  podziałów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Kętrzyńskiego oraz scaleń i podziałów tych nieruchomości,
10) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości  i dzierżawę,
11) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą bezprzetargową,
12) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości  w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie,
13) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
14) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości w drodze darowizny, zamiany nieruchomości oraz sprzedaż za cenę obniżoną,
15) przygotowywanie projektów dokumentów, uchwał i decyzji związanych i realizacją przez Zarząd Powiatu kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem powiatu,
16) ustalanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacji, udzielania bonifikat od tych opłat – zgodnie z przepisami ustawy,
17) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa i Powiatu Kętrzyńskiego przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,
18) orzekanie o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
3. Prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań:
1) prowadzenie postępowań oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie wysokości odszkodowania,
2) orzekanie, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
3) wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienie nieruchomości zamiennej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa,
4) orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości i odszkodowaniu z tego tytułu,
5) orzekanie o  wysokości odszkodowania za nieruchomości które na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.
4. Prowadzenie spraw dotyczących scalenia i wymiany gruntów.

5. Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości:
 
1) orzekanie o przeniesieniu prawa własności działki zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz właścicieli budynków,
2) orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu rolnego oraz działki obejmującej budynki, przeznaczonych   do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
3) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania przez wojewodę decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych na rzecz gminy na terenie której są one położone.
 
-  w zakresie spraw związanych z reformą rolną, mocą prawną ksiąg wieczystych , własnością nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i innych:


1. Wykonywanie zadań określonych w dekrecie z dnia 8 sierpnia 1946 o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 39, poz. 233 z późn.zm.).

2. Wykonywanie zadań określonych w dekrecie z dnia 28 października 1947 o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. Nr 66, poz. 410 z późn.zm.).
 
3. Wykonywanie zadań określonych w dekrecie z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 46, poz 340 z późn.zm.).
4. Wykonywanie zadań określonych w dekrecie z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu  innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. ( j.t.Dz.U. z 1959r Nr 14, poz. 78 z późn.zm.).
 
5. Podejmowanie decyzji przewidzianych w ustawie z dnia 29 maja 1957r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. Nr 31, poz. 137 z późn.zm.).
 
6. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. ( Dz.U. Nr 11, poz 67 z późn.zm.).
 
7. Prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 191, poz. 1365 z późn. zm.)
 
 
Druki  wniosków do pobrania:
P5 - Uszczegółowienie wniosku rejestu cen nieruchomości- PDF
Wniosek o zmianę klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych - doc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Obolewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 13:54:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Janaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 13:55:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Hałun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-22 13:50:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »