ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę.
2. Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę:
1)    cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2)    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a)    pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
4)    w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b)    przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1)    których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2)    których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
Wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę:
1)    zgoda właściciela obiektu;
2)    szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3)    opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4)    opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5)    pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6)    w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.


Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty można przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn lub złożyć osobiście w biurze obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia  wniosku. Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna:
Art. 28, 33, 34, 36 i 82  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Czeszun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Czeszun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-04 12:05:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-04 12:07:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Subocz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-05 13:11:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »