ˆ

Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-17 14:22:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem sprawuje - Agata Kowalska – Skórka Tel. 089 751 17 22, pokój 39.


Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem należy:
 
Pokój nr 37 – tel. 089 751 17 64
1) w zakresie gospodarki wodnej:
a) ustalanie linii brzegowej wód, nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi;
b) wprowadzenie drogą uchwały Rady Powiatu powszechnego korzystania z wód innych niż powierzchniowe wody publiczne, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych;
c) nakazanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych, oraz położonych w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
d) nakazanie przywrócenia wałów przeciwpowodziowych do stanu poprzedniego, na koszt tego kto zmian dokonał;
e) ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
f) ustanowienie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej;
g) nałożenie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego w przypadku nie uzyskania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego;
h) wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego;
i) stwierdzenie przejścia do zasobów Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi lub ich wykreślenie z zasobu;
j) stwierdzenie przejścia, w trwały zarząd właściwych organów, wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa;
k) nakazanie usunięcia drzew i krzewów w otoczeniu urządzeń pomiarowych służb państwowych;
l) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących:
-    szczególnego korzystania z wód,
-    regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody,
-    wykonania urządzeń wodnych,
-    rolniczego wykorzystania ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
-    długotrwałego obniżania poziomu zwierciadła wody podziemnej,
-    piętrzenia wody podziemnej,
-    gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych, utworzonych dla wód leczniczych,
-    odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
-    wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
m)    stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego;
n)    podawanie do wiadomości publicznej informacji o wszczęciu postępowania wodnoprawnego;
o)    dokonywanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zostały naruszone interesy osób trzecich, dokonano zmian sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub dokonano zmian uprawnień innego zakładu;
p)    nakładanie na zakład obowiązków:
-    wykonania ekspertyzy,
-    wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom,
-    opracowania lub zaktualizowania instrukcji gospodarowania wodą albo instrukcji utrzymywania systemu urządzeń melioracji wodnych,
q)    cofanie lub ograniczanie pozwolenia bez odszkodowania, jeżeli:
-    zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu,
-    urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane,
-    zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów, posiadających pozwolenie wodnoprawne,
-    zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny,
-    zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających
z pozwolenia wodnoprawnego,
-    nastąpiła zmiana przepisów dotyczących warunków korzystania,
r)    dokonywanie przeglądu raz na 4 lata ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzenie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń;
s)    cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi;
t)    orzekanie o odszkodowaniu w drodze decyzji, jeżeli cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia jest uzasadnione interesem ludności;
u)    wzywanie zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku;
v)    wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części – jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie, do czasu usunięcia zaniedbań;
w)    wydawanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności w porozumieniu
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania.
 
2) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
a)    udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, jeżeli wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
b)    nakazanie dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu ewidencyjnego
w uzasadnionych sytuacjach;
c)    wygaszanie, cofanie, ograniczanie koncesji;
d)    przeniesienie praw i obowiązków wynikających z w/w koncesji na rzecz innego podmiotu;
e)    przyjmowanie zgłoszeń projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
f)    zatwierdzanie projektu robót geologicznych;
g)    zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich;
h)    zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych;
i)    zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny;
j)    przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych;
k)    ustalanie opłaty eksploatacyjnej;
l)    ustalanie opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji;
m)    ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
n)    przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych, w tym map obszarów górniczych;
o)    wstrzymanie działalności, niezwłoczne nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub
z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków.
 
Pokój nr 38 – tel. 089 751 17 65
1) w zakresie ochrony środowiska:
a)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przez starostę, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;
b)    nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
c)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko;
d)    ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
e)    nakładanie, w drodze decyzji, na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych
w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki,  jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska;
f)    nakładanie, w drodze decyzji, na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania Staroście wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska;
g)    udzielanie, w drodze decyzji, pozwolenia:
-    zintegrowanego,
-    na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
h)    orzekanie, w drodze decyzji, o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia;
i)    dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
j)    zobowiązanie, w drodze decyzji, prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
k)    nakładanie obowiązku, w drodze decyzji:
-    ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
-    przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko;
l)    sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska;
m)     sporządzanie i przedstawianie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska;
n)    opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
o)    dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
p)    prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach;
q)    sporządzanie map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska;
r)    sporządzanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;
s)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością;
t)    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się
w posiadaniu starostwa, pobieranie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie.
 
2) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a)    wydawania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz określających warunki wyłączenia;
b)    naliczania i zawiadamiania o wysokości opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej przypadającej na dany rok,
c)    prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych;
d)    sprawowania kontroli stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczących wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej;
e)    nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy;
f)     uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji , w odniesieniu do gruntów wykorzystanych na cele rolne;
g)    dokonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych;
h)    wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 
3) w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji:
a)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 
4) w zakresie gospodarowania odpadami:
a)    wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli prowadzący instalacje wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
b)    wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
c)    wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
d)    wydawanie zezwoleń na transport odpadów;
e)    prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
f)    wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów obowiązki dotyczące gospodarowania  odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy środowiska;
g)    gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku;
h)    przygotowywanie wezwań do niezwłocznego zaniechania naruszeń, w przypadku gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa w sposób niezgodny z wydanym zezwoleniem;
i)     wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,  jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny z wydanym zezwoleniem.
 
5) w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
b) wezwanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy;
c) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 
Pokój 40 – tel. 089 751 17 03
1) w zakresie ochrony przyrody:
a)    popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
b)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gmin;
c)    ustalanie administracyjnych opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów;
d)    opiniowanie wniosków dotyczących usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu;
e)    prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę.
 
2) w zakresie gospodarki leśnej:
a)    przygotowywanie decyzji, w przypadku niewykonania przez właścicieli obowiązków  dotyczących kształtowania  równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności określającej zadania:
-    wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
-    zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających
i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
-    ochrony gleby i wód leśnych.  
b)    udział w zarządzaniu, z urzędu lub na wniosek właściciela lasu, wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw;
c)    przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów,
w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej
w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów;
d)    przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
e)    dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
f)    cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
g)    przygotowywanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna wystawianego właścicielowi lasu niestanowiącego  własności Skarbu Państwa;
h)    przygotowywanie decyzji, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
i)    przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej  dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
j)     kontrolowanie wykonanie zadań określonych w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej;
k)    zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych;
l)    zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
m)    przygotowywanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków, złożonych przez zainteresowanych właścicieli lasów, do projektu uproszczonego planu lasu;
n)    przygotowywanie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego;
o)    kontrolowanie wykonania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
p)    przygotowywanie decyzji, na wniosek właściciela lasu,  w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie
z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wyłącznie w przypadkach losowych;
q)    przygotowywanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków i zadań
w przypadku jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków w zakresie:
-    ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),
-    przebudowy drzewostanu,
-    pielęgnowania i ochrony lasu, w tym usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
r)    ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;
s)    prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę  o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji  dla właścicieli lasów niepaństwowych w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach;
t)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;
u)    sporządzanie kwartalnych wniosków o przekazywanie przez ARiMR środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
v)    dokonywanie co 3 lata oceny udatności upraw dokonanych w trybie ustawy;
w)    przygotowywanie decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych
z prowadzeniem  uprawy leśnej, w przypadku sprzedaży gruntu;
x)    przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu po stwierdzeniu, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania
z zakresu gospodarki leśnej;
y)    przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu, zwrocie sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia, pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu;
z)     prowadzenie i przetwarzanie rejestru wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
 
3) w zakresie ochrony środowiska:
a)    koordynowania edukacji ekologicznej na terenie powiatu;
b)    organizowania konkursów o tematyce ekologicznej.
 
Pokój nr 41 – tel. 089 751 17 15
1) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a)    wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
b)    przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
c)    wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
d)    rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
e)    przygotowywanie wniosku o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej.
 
2) w zakresie prawa łowieckiego:
a)    przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
b)    przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
c)    prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
d)    wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 
3) w zakresie gospodarki wodnej:
a)     ustalanie szczegółowych zakresów i terminów wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych;
b)    nakazanie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego;
c)    zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
d)    wzywanie do usunięcia niezgodności statutu;
e)    wydawanie decyzji o podwyższeniu wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, jeżeli spółka wodna zajmująca się utrzymaniem urządzeń wykonanych przy udziale środków publicznych, mimo wystąpienia starosty do organów spółki o podwyższenie wysokości tych składek i innych świadczeń, nie podjęła odpowiedniej uchwały;
f)    ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń dla osób odnoszących korzyści
 z urządzeń spółki, lub tych które przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona;
g)    nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie
w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej;
h)    rozwiązywanie zarządu spółki, w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki;
i)    ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas określony;
j)    rozwiązywanie spółki w drodze decyzji, jeżeli:
-    działalność spółki narusza prawo lub statut,
-    upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne
zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,
-    liczba członków jest mniejsza niż trzy osoby fizyczne lub prawne,
 ustalanie wysokości wynagrodzenia likwidatora spółki.
k)    występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego;
l)    ustalanie na żądanie poszkodowanego wysokości odszkodowania.
 
Wnioski do pobrania
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Kowalska – Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Kowalska – Skórka Data wprowadzenia do BIP 2009-02-17 14:22:26
Wprowadził informację do BIP: Kamil Janaszek Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 14:23:17
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Ambrosewicz Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 09:37:45
Artykuł był wyświetlony: 4039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu