Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Uczniowskie Kluby Sportowe/Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-21 13:22:40 przez Karolina Burzycka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uczniowskie Kluby Sportowe
Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 
 
Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 
 
     Szczególnymi rodzajami klubów sportowych, które chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, ale nie przewidują w nim prowadzenia działalności gospodarczej są uczniowskie klub sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Działają one na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.               
      Mogą działać jedynie w dziedzinie sportu (cel sportowy, niezarobkowy).
      Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
     Minimum siedem osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.
    Komitet założycielski uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej składają do Starosty Kętrzyńskiego:
       1. wniosek o wpis do ewidencji,
       2. protokół z zebrania założycielskiego,
       3. uchwały:
           a) uchwała o powołaniu klubu,
           b) uchwała o uchwaleniu statutu,
           c) uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
           d) uchwała o wyborze zarządu,
           e) uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.
      4. statut (dwa egzemplarze),
      5. listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
      6. informacją o adresie siedziby klubu sportowego,
    7. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej (w przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia       działalności gospodarczej).
 
Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji  i instytucji;
 2. teren działania
 3. siedzibę stowarzyszenia;
 4. cele 
 5. sposoby realizacji celów;
 6. sposób nabywania i utraty członkostwa,
 7. przyczyny utraty członkostwa
 8. prawa i obowiązki członków;
 9. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 10. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 11. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych,
 12. warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 13. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 14. zasady dokonywania zmian statutu;
 15. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 
      Starosta Kętrzyński prowadzi księgę ewidencyjną uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji. Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy działający w formie stowarzyszeń, który statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
       Wpisu i wykreślenia z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku w drodze decyzji.
 
       Rejestracja klubu sportowego jest bezpłatna dla Uczniowskich Klubów Sportowych [stanowisko MEN, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)] natomiast dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej opłata wynosi 10 zł.
        Opłaty należy dokonać w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta w Kętrzynie (oplata skarbowa za wydanie decyzji).
       
        Starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
 
Zmiany:
        Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy działający w formie stowarzyszeń, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do ewidencji,      w terminie 14 dni od dnia zmiany danych składa wniosek o dokonanie zmian w ewidencji. Dokonanie zmian jest bezpłatne dla Uczniowskich Klubów Sportowych, natomiast dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 10 zł.
 
Zaświadczenie:
 • Uczniowskie kluby sportowe - bezpłatnie
 • Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           oprac. K.Burzycka
 
 
 
 
Likwidacja
Uczniowskiego Klubu Sportowego/
Klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
 
 
Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 
 
 
       Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kętrzyńskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu procedury likwidacyjnej.
        Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego majątkiem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji,
 
Procedura
          Po pierwsze jeśli członkowie chcą, aby klub zakończył swoją działalność powinni na Walnym Zebraniu Członków:
 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu
 2. sporządzić protokół z zebrania
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu
          Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu.
          Po drugie likwidator:
 1. zawiadamia  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Następnie:
 1. przeprowadza archiwizację dokumentów: protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. ustala listę wierzycieli i dłużników; 
 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji; 
 4. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli; 
 5. ustala aktualny stan konta potwierdzonego wyciągiem bankowym;
 6. zawiadamia Bank prowadzący obsługę rachunku bankowego;
 7. dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,  zamknięcie ksiąg rachunkowych,
 8.  sporządza sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji; 
 9. składa wniosek do Starosty Kętrzyńskiego  o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji 
 
Opłata
            Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia  działalności gospodarczej z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
            Natomiast wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji jest bezpłatne zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
 
Informacji i pomocy udziela.:
Justyna Stelaszczyk
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Tel. 89-751-17-49
e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Burzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Burzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-21 13:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Burzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-21 13:22:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-21 07:34:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1256 raz(y)