ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu (pok. 74 i 80)

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-11 11:03:52 przez Gabriel Pleskacewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenia zwykłe; prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz związków sportowych; prowadzenie ewidencji stowarzyszeń; opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszeń oraz wniosków o zmianę statutu; współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności  przygotowywanie i terminowe przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z wymogami ustaw i przepisów szczegółowych, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych, przyjmowanie bieżących wniosków, inicjatyw, ankiet, rocznych sprawozdań merytorycznych, uwagi i propozycji kierowanych przez organizacje pozarządowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz Rady Powiatu w Kętrzynie, stałe monitorowanie i doskonalenie współpracy samorządu Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi, stałe kreowanie koncepcji współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a organizacjami pozarządowymi, rozliczanie udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ewidencja wniosków o wydanie karty seniora i krwiodawcy oraz ewidencja partnerów obu programów, wydaniem biuletynu informacyjnego powiatu kętrzyńskiego, rozpowszechnianiem w dostępnych mediach i środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych, prowadzeniem kroniki powiatu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z 24 kwietnia 2003 r.    o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 688 z późn. zm.)ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 688 z późn. zm.) ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1468)  jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-11 11:03:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-11 11:03:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-03 07:38:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2789 raz(y)