Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Biuro rzeczy znalezionych

Szczegóły informacji

Biuro rzeczy znalezionych

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-05 14:13:16 przez Dagmara Ambrosewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

BIURO  RZECZY  ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój 45
tel. (89) 751-17-18
 
Biuro Rzeczy Znalezionych działa według obowiązujących przepisów prawa tj.:
 1. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).
 5. Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 21 marca 2024 r. https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/akty/10093/6327/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_Biura_Rzeczy_Znalezionych/
Do zadań Biura należy:
 1. Odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy.
 2. Sporządzanie protokołu z odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy na przechowanie przez Biuro.
 3. Wydawanie poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy na przechowywanie przez Biuro.
 4. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych.
 5. Poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionej.
 6. Udzielanie informacji o przechowywanych rzeczach.
 7. Prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.
 8. Wzywanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionej.
 9. Prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych.
 10. Wydawanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do odbioru.
 11. Zawiadamianie znalazcy rzeczy o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru, jej adresie zamieszkania albo siedziby w przypadku zastrzeżenia żądania znaleźnego.
 12. Sprzedaż rzeczy znalezionych z wolnej ręki ulegających szybkiemu zepsuciu lub których przechowywanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do ich wartości rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości rynkowej.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przejęciem, sprzedażą oraz likwidacją depozytów.
 
Informujemy, że:
 1. Osoba, która znalazła rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
 2. Osoba, która znalazła dowód osobisty, paszport, rzecz której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.
 3. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy, w przypadku, gdy:
  a) rzecz nie posiada żadnej wartości lub wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł., chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
  b) nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej Biura tj. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  c) rzeczy, do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.
 4. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 5. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
 6. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w określonym terminie, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.
 7. Właściwy starosta informuje osobę uprawnioną do odbioru rzeczy o kosztach przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
 
KOSZT MIESIĘCZNY PRZECHOWYWANIA, UTRZYMANIA RZECZY W NALEŻYTYM STANIE I POSZUKIWANIA
OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
 
 1. Koszt w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni w pomieszczeniu:
  a) Gabaryt A (do 0,16 m²) – 3,80 zł brutto
  b) Gabaryt B (od 0,16 m² do 1,0 m²) – 7,60 zł brutto
  c) Gabaryt C (powyżej 1,0 m²) – 11,60 zł brutto
  d) Pieniądze umieszczone na koncie depozytowym – brak opłaty
 2. Koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy:
  a) Koszty powiadomienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (usługa pocztowa) – wg cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy z operatorem pocztowym.
 3. Opłata wskazana w ust. 1 i 2 naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.
 4. Suma opłat za przechowanie rzeczy nie może być wyższa od wartości rzeczy w dniu odbioru.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501 z późn. zm.) suma wszystkich kosztów obciąża uprawnionego do odbioru.
 
 
 
OGŁOSZENIA BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH
-2024-           
 
-2022-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Banasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Burzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-05 14:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-05 14:13:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jędrzejewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18 14:18:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6602 raz(y)