Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5751
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010r.
Nr aktu prawnego
816/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5752
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Nr aktu prawnego
815/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5753
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego w 2010r
Nr aktu prawnego
814/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5754
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetwy
Nr aktu prawnego
813/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5755
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami byłej bursy szkolnej, położonej w Kętrzynie przy ul.Mikołaja reja 8A wraz z 1/2 części udziału w działkach stanowiących drogę dojazdową
Nr aktu prawnego
812/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5756
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami byłej szkoły, położonej w Ketrzynie przy ul. Pocztowej 9
Nr aktu prawnego
811/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5757
Data podjęcia
2010-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010
Nr aktu prawnego
325/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5758
Data podjęcia
2010-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
810/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5759
Data podjęcia
2010-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Towarzystwa AMAZONKI z wykonania zadania zleconego w zakresie promocji zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
808/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5760
Data podjęcia
2010-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptyny z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury i promocji
Nr aktu prawnego
809/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji