ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
1277/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1276/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Sztama” z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1274/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Sztama” z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1273/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1272/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach
Nr aktu prawnego
1271/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
Nr aktu prawnego
1270/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
1269/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2023 r.
Nr aktu prawnego
1268/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1267/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji