ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5791
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 N Mołjajny - Barciany o dł. 9,115 km w ramach programu ENPI Współpracy transgranicznej Litwa - Polska Rosja 2007-2013"
Nr aktu prawnego
321/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5792
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Nr aktu prawnego
320/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5793
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
319/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5794
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński.
Nr aktu prawnego
318/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5795
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
317/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5796
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
316/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5797
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo - finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2011 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i skarbnika powiatu.
Nr aktu prawnego
785/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5798
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Budowę placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II, ul. Krasickiego 7, 11-440 Reszel, realizowanego w ramach programu Radosna szkoła"
Nr aktu prawnego
784/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5799
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo - jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce Nr 121/9 w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
783/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5800
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
781/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji