ˆ

Rejestracja pojazdów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja pojazdów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1)    dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;
2)    karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3)    wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
4)    zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
5)    dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6)    dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
6a)    dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7)    (uchylony)
8)zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
  a)    uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
  b)     brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
  - jeżeli sprowadzony pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 1a;
9)    dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.  
 
Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.
Opłaty:
opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 54 zł
opłata za tablice rejestracyjne 80 zł (z wyjątkiem pojazdów dwukołowych 40 zł)
opłata za komplet znaków legalizacyjnych 12,50zł
opłata za tablice indywidualne (na wniosek właściciela) - 1000 zł (pojazd dwukołowy – 500 zł)
opłata za pozwolenie czasowe 13,50 zł
opłaty - kasa w Starostwie Powiatowym przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie.
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1
Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 89 751 17 50
e-mail:
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna:
- art.72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- § 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (z późniejszymi zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 11:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Rypina
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 11:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Rypina
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 12:34:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »