ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stowarzyszenia zwykłe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stowarzyszenia zwykłe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenia Zwykłe
 
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. (Dz. U. poz. 644).
 
 
 
Dostosowanie  stowarzyszenia zwykłego do obecnie obowiązujących przepisów poprzez wpis do ewidencji stowarzyszeń:
TERMIN: do 20.05.2018r.
 
      Obecny przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego powinien zwołać zebranie członków, aby podjąć uchwałę o zmianie regulaminu
Stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie tryb jego wyboru, uzupełniania składu, kompetencję, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Dodatkowo jeśli członkowie stowarzyszenia mogą powołać organ kontroli (komisję rewizyjną), co należy uregulować  poprzez wskazanie w regulaminie trybu jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencji.
 
Regulamin powinien zawierać informację o:
 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
      Dodatkowo podjęcie przez przedstawiciela lub zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia, jak również udzielenia przez nich pełnomocnictwa. Mowa o czynnościach takich jak:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki;
 4. przejecie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł,
         Stowarzyszenie zwykle może uzyskiwać środki ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów majątku oraz ofiarności publicznej, jak również otrzymywać dotację na zasadach określonych w innych,  odrębnych przepisach. Nie może natomiast powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych,  prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego, łączyć się w związki stowarzyszeń, prowadzić działalności gospodarczej.
 
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ:
     Przedstawiciel przygotowuje i składa komplet dokumentów do dokonania wpisu stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w przypadku zarządzu, pod wnioskiem podpisują się wszysyc jego cżlonkowie).
 
Dokumenty, które należy złożyć:
 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń - we wniosku można podać dane indentyfikacyjne stowarzyszenia, tj. numery REGON, NIP.
 • regulamin działalności – składa się aktualną, nowo uchwaloną na zebraniu członków wersję regulaminu, dostosowaną do obowiązujących przepisów. Regulamin powinien być podpisany przez przedstawiciela lub wszystkich członków zarządu.
 • protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o zmianie regulaminu, ewentualne uchwały o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także jeśli została wybrana – komisji rewizyjnej). Warto pamiętać, że protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania. Przewodniczący prowadzi zebranie. Protokolant sporządza protokół.
 • lista obecności – może być przygotowana tak jak lista założycieli (czyli zawierać imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków).
 • dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 • dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 • uchwałę o wyborze przedstawiciela ( jeśli stowarzyszenie zwykłe pozostaje przy przedstawicielu i będzie to nowa osoba) Stowarzyszenie zwykłe może być nadal reprezentowane przez przedstawiciela działającego do tej pory. Wtedy nie trzeba robić nowych wyborów, choć można w protokole z zebrania zapisać taką informację. lub
 • uchwałę o wyborze zarządu (jeśli stowarzyszenie zdecyduję się na zarząd)
 • uchwała o wyborze komisji rewizyjnej (jeśli stowarzyszenie zdecydowało się posiadać organ nadzoru)
        Stowarzyszenie zwykle w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych informuje organ nadzoru przy pomocy wniosku, załączając dokumenty stanowiące podstawę danej zmiany.  Stowarzyszenie ma również obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela, członków zarządu i komisji rewizyjnej jeśli takowe występują.
 
WAŻNE: Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń do dnia 20.05.2018r. skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
 
 
Informacji i pomocy udziela:
Aneta Groma
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
tel. 89-7511749
e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Jakubczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-20 15:54:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Filipiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-20 15:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Groma
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-11 07:44:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »