ˆ

Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykreślenie z „Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Ewidencji uczniowskich klubów sportowych”.
 
Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego
z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kętrzyńskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.
Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach dotyczących stowarzyszeń ( art.36 - 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach
w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie). Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu
z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
 
Przebieg postępowania:
 
I. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Zebraniu Członków Klubu:
 
Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania
w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach).
 
II. Następnie likwidator: 
 • pisemnie (wzór - załącznik nr 4) zawiadamia Starostę Kętrzyńskiego (w terminie
  14 dni od podjęcia uchwały
  ) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza:
 1. protokół z Walnego Zebrania (wzór - załącznik nr 1),
 2. listą obecności (wzór - załącznik nr 2),
 3. uchwałę o rozwiązaniu klubu (wzór - załącznik nr 3),
 • podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia, informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
  np. Starostwa; na stronie internetowej np. szkoły) (wzór ogłoszenia - załącznik nr 5).
 
III. W dalszej kolejności likwidator:
 
 •  przeprowadza archiwizację dokumentów: protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 • ustala listę wierzycieli i dłużników; 
 • dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 • ustala aktualny stan konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,
 • zawiadamia Bank prowadzący obsługę rachunku bankowego,
 •  dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności, zamknięcie ksiąg rachunkowych,
 • sporządza sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji; 
 
IV. Likwidator składa wniosek do Starosty Kętrzyńskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji.
 
Po upływie terminu zawartego w ogłoszeniu (zał. nr 5), informującego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
np. Starostwa; na stronie internetowej np. szkoły), likwidator składa wniosek do Starosty Kętrzyńskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji (wzór - załącznik nr 6).
 
Opłata
 
Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kętrzyńskiego, klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej
w wysokości 10 zł
, opłata nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych (podstawa prawna: art.2 ust.1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U.
Nr 225, poz.1635)
 
Dane do kontaktu
 
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 17 49
 
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.
 
Uwaga !! W przypadku wykreślenia klubu z powodu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym dołączamy tylko kserokopię dokumentów potwierdzających wpis do rejestru stowarzyszeń KRS oraz wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z rejestracją klubu w rejestrze stowarzyszeń KRS (wzór: Wniosek - wyrejestrowanie, przejście do KRS.doc)
 
Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713),
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 •  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Jakubczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-16 13:49:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-21 07:28:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-21 07:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »