ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zebranie założycielskie.
Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS lub stowarzyszenia sportowego
to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych (członkami takiego klubu mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele).
Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.
 
Statut.
Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania klubu,
które w określa w nim swój ustrój, organizację, sposób i cele działania.
Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut takiego uczniowskiego klubu sportowego. Są to:
 • nazwa organizacji, 
 • siedziba i teren działania,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka),
 • informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy),
 • informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
 • sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał,
 • źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze
  na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
 • sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • sposób rozwiązania się organizacji.
 • statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy
  np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego.
Rejestracja.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 7 ustawy o sporcie oraz §1 rozporządzenia ministra sportu
i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
 
Rejestracja klubu sportowego w ewidencji starosty.
 
Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 
 1. Wniosek. 
 2. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
 • uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego*
 • uchwałą o powołaniu klubu,
 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 • uchwałą o wyborze zarządu,
 • uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
 1. Lista założycieli zawierająca:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczny podpis.
 1. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum
  7 osób).
 1. Informacja o adresie tymczasowej/ lub  właściwej siedziby klubu.
 2. Statut klubu w trzech egzemplarzach.
 
*Uwaga! Do 20 maja 2016 wybranie komitetu założycielskiego było obowiązkowe. Obecnie składając wniosek o rejestrację do KRS-u, obowiązkowo trzeba powołać zarząd
(art. 9 i 12 ust. 1 - ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Zmianie nie uległ jednakże przepis rozporządzenia, na mocy którego - w przypadku UKS-ów oraz stowarzyszeń, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek o wpis w dalszym ciągu jest składany przez komitet założycielski. Treść art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie wskazuje, że zastosowanie powinny znaleźć przepisy rozporządzenia.
W skład jak komitetu założycielskiego klubu jak i wybranego Zarządu, mogą wchodzić te same osoby.
Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Opłaty.
Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej
w wysokości 10 zł.
Natomiast uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to
z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.
 
Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji.
 
Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego
i zarządu, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.
Zalecanym rozwiązaniem jest też wybór komisji rewizyjnej od razu na zebraniu założycielskim. 
Ponadto, klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.
 
 
 
Czas rejestracji
Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie).
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.
Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.
 
Ewidencja
W ewidencji klubów sportowych zawarte są następujące informacje:
 1. data wpisu;
 2. numer ewidencyjny;
 3. nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego;
 4. imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
 5. informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu;
 6. dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 7. cel działania;
 8. teren działania;
 9. data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
 10. inne uwagi.
 
Zgłaszanie zmian w ewidencji
Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania
w starostwie każdej zmiany dotyczącej statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez klub odpowiedniego wniosku starosta niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji.
Za dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez starostę płaci się 10 zł. Uczniowskie kluby sportowe tej opłaty nie ponoszą.
 
Wyciąg z ewidencji
Wyciąg z ewidencji klubów to podstawowy dokument, podobnie jak wypis z KRS-u dla stowarzyszeń rejestrowych, dlatego jeden jego egzemplarz powinien być na stałe
w klubie. Taki dokument często jest wymagany jako załącznik do wniosków, np. w konkursie ofert.
Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, składany jest przez zarząd klubu do starosty,
w którego ewidencji się znajduje.
Wydanie wyciągu z ewidencji jest bezpłatne dla uczniowskich klubów sportowych, natomiast klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, musi ponieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wydanie kopii takiego zaświadczenie kosztuje 5 zł.
Obowiązki sprawozdawcze klubów sportowych:
 
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Każda organizacja, a więc i klub sportowy, i uczniowski klub sportowy, ma obowiązek
(na ogół do 31 marca danego roku) sporządzić sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
Ma też obowiązek złożyć deklarację CIT.
 
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie merytoryczne to informacje o działalności statutowej organizacji.
Ma ono na celu pokazać, jakie działania podjęła ona w ciągu roku, służyć też może ich ocenie, ewaluacji.
Kluby sportowe, które działają jako fundacje, co rok muszą przygotować sprawozdanie z działalności merytorycznej. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie należy przesłać do właściwego ministra, wskazanego w statucie klubu (będzie to minister właściwy ze względu na kulturę fizyczną).
Choć stowarzyszenia (w tym także UKS-y i kluby działające w formie stowarzyszeń) nie mają takiego obowiązku, wyraźnie wynikającego z przepisów to dobrą praktykę stanowi przygotowanie sprawozdania merytorycznego.
Trzeba pamiętać, że każda organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego (niezależnie od tego, czy jest fundacją, czy stowarzyszeniem), musi co roku sporządzać sprawozdanie merytoryczne i przekazać je do MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 
Wzory dokumentów do pobrania:
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Jakubczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-15 08:20:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Filipiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-20 15:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 11:43:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »