ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmiotom wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Filipiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 11:54:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Filipiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-21 11:56:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Filipiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 11:56:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:  ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakonczenia procedury naboru,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Kawczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Kawczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 14:03:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kawczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 14:03:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kawczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 14:30:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów starostwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400).
2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków,
w szczególności tj.:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych, wydawania zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów
  i budynków itp.),
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną),
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
  (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 2. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 3. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Kętrzynie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Kętrzyński (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez czas określony przepisami prawa na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Rypina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-05 08:05:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-05 08:05:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13 12:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, 11-400 Kętrzyn. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: ,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
 • Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres około 30 dni - do nadpisania pliku,
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, oraz ograniczenia przetwarzania,
 
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Rypina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-05 08:07:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-05 08:07:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05 08:07:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji