ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).
W myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 
 
Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego - http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/;
  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie;
  3. udostępniona w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z  2016 r. poz. 1764).
    
 2. Starosta Kętrzyński nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.
 
Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:
  1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego;
  2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
    
 2. Wniosek powinien spełniać warunki formalne a w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności,  w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
    
 3. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres :
  1. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
  2. e- mail:
  3. adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /starostwoketrzyn/skrytka
    
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
   
 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
   
 6. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania, po rozpatrzeniu wniosku:
  1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
    
 7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostę Kętrzyńskiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie  14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352 z późn.zm) prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:
 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 4. tajemnicę przedsiębiorcy;
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Kętrzyńskiemu.
 
Opłaty
 1. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 352 z późn. zm.) informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.
   
 2. Starosta Kętrzyński może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
   
 3. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 
Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
   
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz  z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-27 14:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-27 14:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-30 13:09:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »