ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu (pok. 74)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-11 11:03:49 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-11 11:03:52 przez Gabriel Pleskacewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenia zwykłe; prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz związków sportowych; prowadzenie ewidencji stowarzyszeń; opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszeń oraz wniosków o zmianę statutu; współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności  przygotowywanie i terminowe przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z wymogami ustaw i przepisów szczegółowych, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych, przyjmowanie bieżących wniosków, inicjatyw, ankiet, rocznych sprawozdań merytorycznych, uwagi i propozycji kierowanych przez organizacje pozarządowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz Rady Powiatu w Kętrzynie, stałe monitorowanie i doskonalenie współpracy samorządu Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi, stałe kreowanie koncepcji współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a organizacjami pozarządowymi, rozliczanie udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ewidencja wniosków o wydanie karty seniora i krwiodawcy oraz ewidencja partnerów obu programów, wydaniem biuletynu informacyjnego powiatu kętrzyńskiego, rozpowszechnianiem w dostępnych mediach i środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych, prowadzeniem kroniki powiatu,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z 24 kwietnia 2003 r.    o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.; ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 2017, poz. 2010; ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz. U. z 2018, poz. 1263) jest obligatoryjne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Tomczak Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 11:03:49
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 11:03:52
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 11:03:52
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie