ˆ

Rejestracja pojazdów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja pojazdów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 11:07:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1)    dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust 5;
2)    karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3)    wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
4)    zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
5)    dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6)    dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
6a)    dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7)    (uchylony)
8)zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
  a)    uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
  b)     brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
  - jeżeli sprowadzony pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 1a;
9)    dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.  

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Opłaty:
opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 54 zł

opłata za tablice rejestracyjne 80 zł ( z wyjątkiem pojazdów dwukołowych 40 zł)

opłata za nalepkę kontrolną 18,5 zł (nie dotyczy pojazdów dwukołowych)

opłata za komplet znaków legalizacyjnych 12,50zł

opłata za tablice indywidualne ( na wniosek właściciela )- 1000 zł ( pojazd dwukołowy – 500 zł)

opłata za kartą pojazdu 75 zł

opłata za pozwolenie czasowe 13,50 zł

opłaty - kasa w Starostwie Powiatowym przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500
, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 50
e-mail:

<e-mail>

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
art.72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908); § 2 ust. 1 i 6 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322  z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 11:07:17
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 11:07:17
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 11:08:07
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2015-11-19 11:09:46
Artykuł był wyświetlony: 13772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu