ˆ

Organizacje pozarządowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uczniowskie Kluby Sportowe/Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-21 13:22:32 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-21 13:22:40 przez Karolina Burzycka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uczniowskie Kluby Sportowe
Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 
     Szczególnymi rodzajami klubów sportowych, które chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, ale nie przewidują w nim prowadzenia działalności gospodarczej są uczniowskie klub sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Działają one na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.               
      Mogą działać jedynie w dziedzinie sportu (cel sportowy, niezarobkowy).
      Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
     Minimum siedem osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.
    Komitet założycielski uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej składają do Starosty Kętrzyńskiego:
       1. wniosek o wpis do ewidencji,
       2. protokół z zebrania założycielskiego,
       3. uchwały:
           a) uchwała o powołaniu klubu,
           b) uchwała o uchwaleniu statutu,
           c) uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
           d) uchwała o wyborze zarządu,
           e) uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.
      4. statut (dwa egzemplarze),
      5. listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
      6. informacją o adresie siedziby klubu sportowego,
    7. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej (w przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia       działalności gospodarczej).
 
Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji  i instytucji;
 2. teren działania
 3. siedzibę stowarzyszenia;
 4. cele 
 5. sposoby realizacji celów;
 6. sposób nabywania i utraty członkostwa,
 7. przyczyny utraty członkostwa
 8. prawa i obowiązki członków;
 9. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 10. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 11. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych,
 12. warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 13. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 14. zasady dokonywania zmian statutu;
 15. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 
      Starosta Kętrzyński prowadzi księgę ewidencyjną uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji. Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy działający w formie stowarzyszeń, który statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
       Wpisu i wykreślenia z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku w drodze decyzji.
 
       Rejestracja klubu sportowego jest bezpłatna dla Uczniowskich Klubów Sportowych [stanowisko MEN, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)] natomiast dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej opłata wynosi 10 zł.
        Opłaty należy dokonać w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta w Kętrzynie (oplata skarbowa za wydanie decyzji).
       
        Starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
 
Zmiany:
        Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy działający w formie stowarzyszeń, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do ewidencji,      w terminie 14 dni od dnia zmiany danych składa wniosek o dokonanie zmian w ewidencji. Dokonanie zmian jest bezpłatne dla Uczniowskich Klubów Sportowych, natomiast dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 10 zł.
 
Zaświadczenie:
 • Uczniowskie kluby sportowe - bezpłatnie
 • Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           oprac. K.Burzycka
 
Informacji i pomocy udziela.:
Karolina Burzycka
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji
Tel. 89-7511767
e-mail:
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Burzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Burzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 13:22:32
Wprowadził informację do BIP: Karolina Burzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 13:22:40
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Burzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 13:14:13
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu