Zadania powiatu - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Zadania powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania powiatu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-19 11:08:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakres działania i zadania powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 •  edukacji publicznej,
 •  promocji i ochrony zdrowia,
 •  pomocy społecznej,
 •  polityki prorodzinnej,
 •  wspierania osób niepełnosprawnych,
 •  transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 •  kultury i ochrony dóbr kultury,
 •  kultury fizycznej i turystyki,
 •  geodezji, kartografii i katastru,
 •  gospodarki nieruchomościami,
 •  administracji architektoniczno-budowlanej,
 •  gospodarki wodnej,
 •  ochrony środowiska i przyrody,
 •  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 •  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 •  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 •  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 •  ochrony praw konsumenta,
 •  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 •  obronności,
 •  promocji powiatu,
 •  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • działalności w zakresie telekomunikacji.
Ponadto:
 •  Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 •  Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 •  Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 •  Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 •  Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
 •  Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 •  Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 •  Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
 •  W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 •  Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 •  Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.
 •  Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności, również poza terenem powiatu.
 •  Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Janazek Data wytworzenia informacji: 2009-02-19 11:08:22
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Janazek Data wprowadzenia do BIP 2009-02-19 11:08:22
Wprowadził informację do BIP: Kamil Janaszek Data udostępnienia informacji: 2009-02-19 11:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:39:08
Artykuł był wyświetlony: 2021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu