ˆ

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-25 11:28:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Magdalena Balcerzak mail:
Mateusz Sieroński mail:
tel. 89 751 17 66
pok. 49

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji należą sprawy związane z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu, opracowywania standardów działania w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, realizowania wyznaczonych zadań w procesie ich pozyskiwania i rozeznawania możliwości pozyskiwania innych alternatywnych źródeł finansowania zadań Powiatu oraz działania związane  z promocją Powiatu, a także współpracą z samorządami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz obsługą prasową, jak również zadania w zakresie sportu wykonywane we współpracy powiatowym ośrodkiem sportu i rekreacji.

Do zakresu działania w szczególności należy:
1. w zakresie rozwoju Powiatu:
a.opracowanie projektów dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
b.tworzenie dla Zarządu analiz obszarów i dziedzin priorytetowych w rozwoju Powiatu,
c.monitorowanie realizacji dokumentów  określających politykę rozwoju Powiatu,
d.opracowanie optymalnej strategii postępowania na rzecz pozyskania, a następnie wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
e.opracowanie projektów wieloletnich planów i programów rozwoju powiatu,
f.monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału powiatu w programach pomocowych,
g.podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju powiatu,
h.prowadzenie analizy rozwoju Powiatu oraz opracowywanie dla potrzeb organów Powiatu informacji w tym zakresie i tworzenie banku informacji;

2. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
a.pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu,
b.przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” oraz pozostałe, które zostaną uruchomione,
c.poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych alternatywnych, poza unijnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zadań Powiatu,
d.rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Powiatu Kętrzyńskiego w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno–prywatnego, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
e.współpraca przy sporządzaniu sprawozdań, informacji oraz niezbędnych raportów z realizacji finansowej projektów, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
f.pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy Unii Europejskiej pod kątem możliwości ich wykorzystania,
g.pomoc w zakresie przygotowania i aplikacji projektów inwestycyjnych
 do pozyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu,
h.pomoc przy wdrażaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków bezzwrotnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu,
i.pomoc w zakresie przygotowania i aplikacji projektów nie inwestycyjnych do pozyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu,
j.pomoc przy wdrażaniu i rozliczaniu projektów nie inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków bezzwrotnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu,
k.przygotowywanie i rozliczanie projektów nadzorowanych przez Biuro,
l.koordynacja jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów miękkich współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
m.współpraca z podmiotami i zespołami realizującymi projekty, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
n.współpraca z agencjami i instytucjami o zasięgu regionalnym i krajowym w dziedzinie pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o możliwościach sięgania po środki pomocowe,
o.współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną,
p.współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu działania Biura,
q.informowanie powiatowych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,
r.organizacja konferencji i spotkań informacyjnych o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy i programów UE,
s.przygotowywanie informacji i analiz w zakresie działalności Biura,
t.prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w Powiecie Kętrzyńskim ze środków zewnętrznych,
u.monitorowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne i przedstawianie Zarządowi Powiatu informacji o stanie realizacji projektów,
v.koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym,
w.wspomaganie działań podmiotów zewnętrznych, a w szczególności jednostek gmin  powiatu w staraniach o środki zewnętrzne;

3. w  zakresie promocji i współpracy:
a.promocja walorów i możliwości rozwojowych powiatu na obszarze powiatu oraz w obszarze zewnętrznym przy uwzględnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych, możliwości gospodarczych terenu Powiatu,
b.zapewnienie promocji powiatu poprzez realizację projektów własnych oraz we współpracy i poprzez członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach,
c.koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne,
d.przygotowywanie materiałów informacyjnych o Powiecie,
e.zapewnianie udziału Powiatu w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, samorządy gmin oraz administrację rządową,
f.przygotowywanie projektów działań promocyjnych w ramach planów rocznych i wieloletnich zawierających kalendarz imprez własnych i propozycji udziału w imprezach krajowych i zagranicznych,
g.organizacja wydarzeń kulturalnych promujących Powiat,
h.współpraca w porozumieniu ze Starostą, z mediami w dziedzinie promocji,
i.przedkładanie Zarządowi Powiatu propozycji celów i kierunków współpracy zagranicznej w wymiarze krótko i długoterminowym,
j.koordynacja i organizacja wymiany kulturalnej, sportowej w ramach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w tym samorządami partnerskimi,
k.opracowanie priorytetów współpracy zagranicznej powiatu,
l.przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej,
m.wspieranie gmin powiatu w nawiązywaniu współpracy ponadgminnej,
n.przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych określających procedury współpracy zagranicznej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
o.przygotowanie we współpracy z właściwymi Wydziałami wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Rady, Starosty i Członków Zarządu oraz wizyt delegacji zagranicznych;

4. w zakresie współpracy z mediami:
a.zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej Starostwa ustalonej przez Zarząd i Starostę,
b.prowadzenie spraw w zakresie kontaktów z mediami,
c.kreowanie dobrego wizerunku Powiatu, w tym organizowanie  na polecenie Starosty spotkań z przedstawicielami prasy,
d.koordynowanie działań w zakresie przygotowywania danych w celu przekazania mediom informacji o działalności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
e.udostępnianie mediom informacji o działalności Rady i jej organów, Zarządu, Starosty, starostwa oraz jednostek organizacyjnych,
f.reprezentowanie Starosty wobec mediów,
g.organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach Rady oraz uroczystościach powiatowych,
h.organizowanie udziału Starosty, Członków Zarządu oraz upoważnionych pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w audycjach radiowych
 i telewizyjnych,
i.przygotowywanie materiałów do wystąpień radiowych, telewizyjnych oraz wywiadów prasowych,
j.monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych oraz telewizyjnych,
k.archiwizacja publikowanych w prasie lub emitowanych w mediach informacji o Powiecie;

5. w zakresie sportu:
a.budowanie strategii rozwoju powiatowej kultury fizycznej,
b.organizowanie sponsoringu na rzecz zawodów sportowych realizowanych na terenie Powiatu,
c.współpraca informacyjno-szkoleniowa ze związkami sportowymi,
d.przygotowywanie oferty sprzętowej na rzecz szkół, klubów i innych organizacji sportowych,
e.inspirowanie i opieka nad inicjatywami w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
f.koordynacja współpracy z animatorami sportu w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012",
g. nadzór działalności kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012",
h. ścisła współpraca z powiatowym ośrodkiem sportu i rekreacji;

6. wykonywanie działań związanych z wprowadzeniem Powiatowej Karty Seniora 65+;

7. przygotowywanie i koordynacja spraw związanych z pozyskiwaniem wiz i pozwoleń w ramach Małego Ruchu Granicznego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Luiza Kołodziej Data wytworzenia informacji: 2016-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Luiza Kołodziej Data wprowadzenia do BIP 2016-04-25 11:28:49
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Ambrosewicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-25 11:29:07
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Ambrosewicz Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 14:17:21
Artykuł był wyświetlony: 645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu