ˆ

Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 08:14:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu sprawuje Regina Tołkowicz
 
Telefony:
Naczelnik - 89 751 17 09, 
Oświata - Danuta Tomczakz - 89 751 17 10,
 
 
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
1.    Do zakresu działania Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu należy  w szczególności:
1)    w zakresie rozwoju Powiatu:
a)    opracowanie projektów dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
b)    monitorowanie realizacji dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
c)    podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju powiatu,
2)    w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
a)    pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu,
b)    przygotowywanie  wniosków i dokumentacji aplikacyjnej do funduszy i programów pomocowych,                                                                                                                
c)    poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych alternatywnych, poza unijnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zadań Powiatu,
d)    rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Powiatu Kętrzyńskiego w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno–prywatnego, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
e)    współpraca przy sporządzaniu sprawozdań, informacji oraz niezbędnych raportów z realizacji finansowej projektów, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
f)    rozliczanie projektów,
g)    koordynacja jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
h)    współpraca z podmiotami i zespołami realizującymi projekty, których beneficjentem jest Powiat Kętrzyński,
i)    współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną,
j)    prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących projektów realizowanych
w Powiecie Kętrzyńskim ze środków zewnętrznych,
k)    koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym,
3)    w  zakresie promocji i współpracy:
a)    promocja walorów i możliwości rozwojowych powiatu na obszarze powiatu oraz w obszarze zewnętrznym przy uwzględnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych, możliwości gospodarczych terenu Powiatu,
b)    zapewnienie promocji powiatu poprzez realizację projektów własnych oraz we współpracy i poprzez członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach,
c)    koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez inne wydziały                                                   i jednostki organizacyjne,
d)    przygotowywanie materiałów informacyjnych o Powiecie,
e)    zapewnianie udziału Powiatu w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, samorządy gmin oraz administrację rządową,
f)    przygotowywanie projektów działań promocyjnych w ramach planów rocznych i wieloletnich zawierających kalendarz imprez własnych i propozycji udziału w imprezach krajowych i zagranicznych,
g)    organizacja wydarzeń kulturalnych promujących Powiat,
h)    współpraca w porozumieniu ze Starostą, z mediami w dziedzinie promocji,
i)    przedkładanie Zarządowi Powiatu propozycji celów i kierunków współpracy zagranicznej w wymiarze krótko i długoterminowym,
j)    koordynacja i organizacja wymiany kulturalnej, sportowej w ramach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w tym samorządami partnerskimi,
k)    opracowanie priorytetów współpracy zagranicznej powiatu,
l)    przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej,
m)    wspieranie gmin powiatu w nawiązywaniu współpracy ponadgminnej,
n)    przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych określających procedury współpracy zagranicznej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
o)    przygotowanie we współpracy z właściwymi Wydziałami wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Rady, Starosty i Członków Zarządu oraz wizyt delegacji zagranicznych;
4)    w zakresie współpracy z mediami:
a)    zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej Starostwa ustalonej przez Zarząd i Starostę,
b)    prowadzenie spraw w zakresie kontaktów z mediami,
c)    kreowanie dobrego wizerunku Powiatu, w tym organizowanie  na polecenie Starosty spotkań z przedstawicielami prasy,
d)    koordynowanie działań w zakresie przygotowywania danych w celu przekazania mediom informacji o działalności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
e)    udostępnianie mediom informacji o działalności Rady i jej organów, Zarządu, Starosty, starostwa oraz jednostek organizacyjnych,
f)    reprezentowanie Starosty wobec mediów,
g)    organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach Rady oraz uroczystościach powiatowych,
h)    organizowanie udziału Starosty, Członków Zarządu oraz upoważnionych pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w audycjach radiowych
i telewizyjnych,
i)    przygotowywanie materiałów do wystąpień radiowych, telewizyjnych oraz wywiadów prasowych,
j)    monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych oraz telewizyjnych,
k)    archiwizacja publikowanych w prasie lub emitowanych w mediach informacji
o Powiecie,
l) współpraca z wydawcą powiatowego biuletynu informacyjnego;
5) w zakresie sportu, turystyki:
a)    budowanie strategii rozwoju powiatowej kultury fizycznej,
b)    inspirowanie i opieka nad inicjatywami w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
c)    organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
d)    przygotowanie corocznego kalendarza imprez oraz przygotowanie projektu planu finansowego organizacji imprez.
e)    współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami kultury fizycznej i sportu, koordynatorami sportu w gminach powiatu kętrzyńskiego.
f)    opracowanie i realizowanie programów sportowo – rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.
g)    Koordynacja funkcjonowania lokalnych animatorów sportu na kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Poznańskiej 21, ul. Powstańców Warszawy 2 oraz ul. Wojska Polskiego 12,
j) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
6)    w zakresie prowadzenia spraw szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński:
a)    nadzór nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
i placówek publicznych w zakresie spraw administracyjnych,
b)    realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
c)    dokonywanie analiz potrzeb edukacyjnych na terenie powiatu,
d)    ustalanie sieci szkół publicznych,
e)    koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania
i opieki w szkołach,
f)    analiza stanu organizacji szkół i placówek oświatowych oraz zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych,
g)    prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem kandydata i z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki,
h)    prowadzenie baz danych ze szkół i placówek oświatowych zgodnie z ustawą
o systemie informacji oświatowej,
i)    prowadzenie dokumentacji i kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz współpraca z instytucjami wspierającymi omawiane działania,
j)    prowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych                                  z ramienia organu prowadzącego,
k)    procedura oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
l)    organizacja pomocy zdrowotnej nauczycielom,
m)    wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
n)    prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym,
o)    prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
p)    analizowanie sprawozdań składanych przez szkoły i placówki w tym SIO,
q)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów,
r)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
-    ustalania i zmian sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych,
-     wynagradzania nauczycieli,
-    tworzenia i likwidacji szkół i placówek,
-    łączenia szkół i placówek różnych typów w zespoły i rozwiązywania tych zespołów,
-    nadawania szkołom i placówkom imion i sztandarów,
-    przygotowywania nowo zakładanym szkołom, placówkom i zespołom projektów statutów.
s)    prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie:
-    przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy,
-    przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników i uczniów,
-    wykonywania zadań przez służby techniczne jednostek oświatowych
w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania obiektów,
t)    wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
u)    dokonywanie analiz organizacyjno-finansowych poprzez:
-       uczestniczenie w opracowywaniu założeń do projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie oświaty,
-       analizowanie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej
i przygotowywanie ewentualnych wniosków o jej korektę,
w)    współpraca i doradztwo w organizacji i zarządzaniu szkołami i placówkami oświatowymi,
x)    współpraca z organami nadzoru pedagogicznego,
y)    koordynowanie realizacji powiatowych grantów edukacyjnych,
z)    koordynowanie działań mających na celu zapewnienie szkołom i placówkom prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania
i opieki,
za)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowe cele związane są z edukacją i wychowaniem młodzieży,
zb) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami w organizacji świąt
i innych uroczystości oraz imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych,
zc)  współpraca z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.
7)    w zakresie realizacji spraw szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Kętrzyński podmioty:
a)    udzielanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
b)    przygotowanie dokumentów w celu dokonania likwidacji szkoły lub placówki publicznej,
c)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
d)    wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
e)    nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
f)    opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
g)    przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym.
8)    z zakresu kultury:
a)    prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
b)    wykonywanie zadań organizatora dla samorządowych instytucji kultury,
c)    nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
d)    merytoryczne przygotowywanie postępowania w celu  obsady stanowisk dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
e)    współpraca z Konserwatorem zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury;
9)    z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:
a)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem im statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
b)    realizacja zadań związanych z organizacją konkursu na stanowisko kierownika spzoz oraz zastępcy kierownika spzoz w którym kierownik nie jest lekarzem,
c)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw zdrowia,
d)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ-u,
e)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
f)    przygotowywanie propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
g)    opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
h)    przekazywanie informacji i sprawozdań z realizowanych na terenie powiatu programów zdrowotnych,
i)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
j)    podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznawanych potrzeb zdrowotnych,
k)    nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się pomocą społeczną,
l)    wykonywanie działań związanych z wprowadzeniem Powiatowej Karty Seniora 65+.
10) w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa:
a) wykonywanie zadań przypisanych staroście, wynikających z ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
b)  wykonywanie zadań przypisanych staroście, z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
c)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
d)    współpraca z organizacjami pozarządowymi.”
 
INFORMACJE I WNIOSKI DO POBRANIA:
 
Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
 
Wniosek o skierowanie do ośrodka szkolno-wychowawczego - pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Tomczak Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 08:14:22
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Ambrosewicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 08:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Krakowiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 09:41:09
Artykuł był wyświetlony: 844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu